Rozsah i postup při rekonstrukcích a přestavbách se vždy odvíjí od konkrétních požadavků a představ investora.

Jsme schopni odborně realizovat kompletní rekonstrukce i přestavby od prvotního návrhu až po kolaudaci.

Pokud jsme osloveni při začátku plánování rekonstrukce, nebo přestavby, kdy ještě nejsou zpracovány projektové podklady a investor ještě nemá konkrétní představu výsledné podoby, bývá obvyklý následující postup:

 • Společná návštěva v místě rekonstruovaného, nebo přestavovaného objektu, při které se zjistí stav objektu i rámcová představa budoucího užívání
 • Zaměření a zpracování výkresové dokumentace stávajícího stavu (v případě potřeby kontrola stavby statikem)
 • Schůzka, na které se předloží návrhy a společně dohodne vzhled a řešení výsledného provedení objektu
 • Zpracování projektu rekonstrukce nebo přestavby. Při zpracování je projekt průběžně konzultován s investorem
 • Předložení cenové nabídky na provedení rekonstrukce
 • Zajištění požadovaných povolení k realizaci rekonstrukce – obstaravatelská činnost
 • Realizace kompletního provedení rekonstrukce nebo pouze požadovaného rozsahu (pokud si investor přeje některé části nebo dodávky zajišťovat sám)
 • V průběhu rekonstrukce probíhají pravidelné kontrolní a koordinační schůzky s investorem nebo jeho technickým dozorem, pořizuje se fotodokumentace, předávají se formou zápisu do stavebního deníku stavební konstrukce, které jsou následně zakryty, kontroluje se způsob a kvalita provedení a časový harmonogram jednotlivých etap rekonstrukce atd. – obdobně, jako při realizaci novostavby
 • Závěrečná kontrola, proškolení v obsluze, předání podkladů, předání díla a kolaudace objektu

  U většiny rekonstrukcí starších objektů bývá obvykle postup jednotlivých činností obdobný a jejich posloupnost bývá následující:

 • Zpřístupnění objektu pro příjezd stavební techniky
 • Vyklizení objektu
 • Odstranění nežádoucích konstrucí(omítky, obklady, podlahy, některé příčky, okna, dveře, vybavení, nevyhovující rozvody atd.)
 • Provedení větších či menších oprav některých častí objektu dle jejich stavu (střecha, krov, klempířské prvky, nosné zdivo, stropy, základy)
 • Odvlhčení stavby – pokud je potřebné (drenáže po obvodu stavby, provětrávání podlah, odvlhčení a sanace zdiva)
 • Realizace nových konstrukcí, oken, dveří, rozvodů, povrchových úprav, izolací, podlah, truhlářských činností atd. dle požadavků investora, nebo projektu nového provedení (dokončovací práce velmi obdobné jako u novostavby, pouze s větším důrazem na: prodyšnost povrchových úprav při zvýšené vlhkosti v objektu, zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí a větším důrazu na kontrolu stávajících konstrukcí, do kterých se zasahuje)